Regulamin sklepu online Annomalia

I. INFORMACJE PODSTAWOWE
1.    Sklep internetowy Annomalia działający pod adresem www.bulski.nazwa.pl/annomalia, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu, prowadzony jest przez spółkę Sulvoq sp.z.o.o s.k z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000646558, posiadającą NIP 5252683679, REGON 365842012.
2.    Prezentowane na stronie internetowej www.bulski.nazwa.pl/annomalia informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Marki Annomalia.
3.    Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Annomalia są – Klient dokonujący zakupu Towaru oraz Annomalia. Przez „Klienta” rozumie się (i) osobę fizyczną, która ukończyła 13. rok życia (z zastrzeżeniem, iż w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), (ii) osobę prawną lub (iii) jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną – która nabywa Towary poprzez stronę www.bulski.nazwa.pl/annomalia
4.    Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu Annomalia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Niemiec, Francji, Szwajcarii, Szwecji, Cypru, Chin, Japonii, USA, UK, Rosji, Holandii.
5.    Zasadniczo językiem, w którym zawierane są umowy sprzedaży Towarów, jest język polski i język angielski.

II. TOWAR. CENA. KOSZTY
1.    Annomalia zamieszcza wszelkie informacje dotyczące głównych cech Towarów, w tym ich ceny, na stronie internetowej Sklepu www.bulski.nazwa.pl/annomalia przy opisie danego Towaru.
2.    Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te Towary.
3.    Cena podana przy Towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca dla Stron. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Annomalia podawane są w złotych polskich, Euro i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
4.    Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie Annomalia zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru. Aktualne koszty przesyłki dostępne są na stronie Sklepu Annomalia.
5.    Ponoszone przez Klienta koszty przesyłki Towaru pokrywają jedynie część faktycznych kosztów jego opakowania i dostawy; pozostałą część kosztów przejmuje na siebie Annomalia.

III. ZASADY PŁATNOŚCI ZA TOWAR
1.    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
a.    płatność gotówką przy odbiorze Towaru;
b.    płatność przelewem internetowym na rachunek bankowy;
c.    płatność poprzez serwis PayU lub PayPal.
2.    W przypadku wyboru płatności przelewem, do jego realizacji należy użyć następujących danych: Sulvoq sp.z.o.o s.k, Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa. W tytule przelewu prosimy wpisać: nazwisko, imię oraz nr zamówienia.
3.    Annomalia wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekaz gotówki bądź wystawienie czeku. Annomalia oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.
4.    W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru formy płatności:
a.    w przypadku płatności gotówką przy odbiorze Towaru, należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru;
b.    w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni – po jego upływie Annomalia uzyskuje prawo odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta;
c.    w przypadku płatności poprzez serwis PayU lub PayPal, należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza, że zamówiony Towar zostaje wysłany po otrzymaniu płatności. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni – po jego upływie Annomalia uzyskuje prawo odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu na dokonanie wpłaty przez Klienta.
5.    Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością Annomalia.

IV. ZAWARCIE UMOWY
1.    Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu www.bulski.nazwa.pl/annomalia, po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej. W ramach procedury składania zamówienia Klient dokonuje, w szczególności:
a.     wyboru zamawianych Towarów;
b.     oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności;
c.     złożenie zamówienia;
d.     płatności za zamówienie.
2.    W ramach Sklepu Annomalia zapewnia Klientowi możliwość sprawdzenia, korekty i potwierdzenia wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów) wprowadzonych przez Klienta do formularza zamówienia.
3.    Złożenie zamówienia:
a.    jest możliwe po wyrażeniu zgody na warunki niniejszego Regulaminu oraz po potwierdzeniu zapoznania się z możliwością skorzystania z prawa odstąpienia od umowy;
b.  oznacza otrzymanie przez Klienta oferty sprzedaży Towarów, co powoduje, że oferta Annomalia staje się wiążąca; a także
c.    oznacza przyjęcie oferty sprzedaży Towarów, co powoduje, że między Klientem a Annomalia została zawarta umowa sprzedaży Towarów.
4.    Niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia, Annomalia prześle na adres skrzynki pocztowej Klienta wiadomość email zawierającą treść zamówienia.
5.    Za zgodą Annomalia, Klient może anulować zamówienie (rozwiązać umowę sprzedaży Towaru), które nie zostało jeszcze przygotowane do wysyłki. W tym celu Klient zobowiązany jest do jak najszybszego kontaktu ze Sklepem Annomalia przez adres e-mail shop@bulski.nazwa.pl/annomalia oraz office@bulski.nazwa.pl/annomalia
6.    Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez Annomalia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi przetwarzanie danych, w tym zwłaszcza danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i rozliczenia umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
7.    Annomalia przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia, w tym dane identyfikujące Annomalia, adres pod który Klient może składać reklamację, procedurę rozpatrywania reklamacji, cenę wraz z podatkiem, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy Towaru, sposób i termin wykonania prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mailowy. Treść otrzymanego w tej formie potwierdzenia Klient może również wydrukować.

V. TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY
1.    Annomalia zobowiązuje się wysłać zamówiony przez Klienta Towar w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia przyjęcia przez Annomalia zamówienia złożonego przez Klienta; względnie od momentu otrzymania przez Annomalia od Klienta zapłaty za Towar wraz z kosztami przesyłki (jeżeli są należne)
2.    Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a także firm świadczących usługi odbioru w punktach odbioru, wskazanych przez Klienta w zamówieniu. Annomalia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.    Postanowienia niniejszej sekcji VI stosują się wyłącznie do Klientów, którzy mają status konsumenta, tj. są osobami fizycznymi, dokonującymi z Annomalia czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, dotyczącej Towaru („Konsument”).
2.    Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru przez Konsument lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy sprzedaży Towaru wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.
3.    W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. Konsument musi przesłać oświadczenie na adres e-mail: shop@bulski.nazwa.pl/annomalia oraz office@bulski.nazwa.pl/annomalia
4.    W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, Konsument zobowiązany jest zwrócić Annomalia Towar na następujący adres: Sulvoq sp.z.o.o s.k Ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy sprzedaży Towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu, najlepiej z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).
5.    W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
6.    Z zastrzeżeniem postanowienia VI.7, Annomalia zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, zwrócić Konsumentowi uiszczone od Konsumenta płatności za Towar wraz z kosztami najtańszego oferowanego przez Annomalia sposobu dostarczenia Towaru. Annomalia dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8.    Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru należy kierować do centrum serwisowego Annomalia: e-mailowo na adres: shop@bulski.nazwa.pl/annomalia oraz office@bulski.nazwa.pl/annomalia
9.    Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nie przysługuje w odniesieniu do umów sprzedaży, których przedmiotem jest: (i) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (ii) rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (iii) rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa; a także w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. REKLAMACJE

1.    Annomalia jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi Towar bez wad fizycznych i prawnych. Obowiązkiem Klienta jest odebrać i zapłacić za Towar; nieuzasadniona odmowa odbioru lub zapłaty za Towar oznacza naruszenie umowy sprzedaży i stanowi podstawę odpowiedzialności prawnej oraz przesłankę do ograniczenia dostępności Sklepu Annomalia lub konkretnych form płatności dla nielojalnego Klienta. W celu minimalizacji ryzyka dla swoich słusznych interesów Annomalia może korzystać z algorytmów własnych i wsparcia podmiotów zewnętrznych.
2.    Z zastrzeżeniem postanowienia VII.3, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wady te będą usuwane na podstawie przepisów art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.
3.    Strony wyłączają wszelką odpowiedzialność Annomalia z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Wyłączenie to nie dotyczy odpowiedzialności Annomalia w stosunku do Konsumentów. Annomalia w żadnym przypadku nie udziela umownej gwarancji jakości Towarów w najszerszym, prawnie dopuszczalnym, zakresie.
4.    Annomalia może odmówić wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
5.    Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje: e-mailem na adres: shop@bulski.nazwa.pl/annomalia
6.     Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do Annomalia na podany poniżej adres na koszt Annomalia wraz z opisem przyczyny reklamacji. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru Anomalia zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu Annomalia znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.    Annomalia zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.bulski.nazwa.pl/annomalia; wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.eButik.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.bulski.nazwa.pl/annomalia , są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
3.    Wszelkie spory pomiędzy Klientem a Annomalia będą rozstrzygane przez sądy powszechne w Polsce, przy czym Klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 Marca 2017 roku.